Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (1955)

wpis w: Znani i zasluzeni | 0

Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (1955)

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, ur. 2 VIII 1955 r. w Katowicach. Studia filologii polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończyła w 1980 r. pracą magisterską Poezja religijna 1976 roku. Zagadnienia genologiczne, napisaną pod kierunkiem prof. Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej. W 1983 r. rozpoczęła pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze Literatury Współczesnej. W 1988 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie pracy pt. Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Promotorem była prof. dr hab. Maria Jasińska-Wojtkowska, recenzentami prof. Krzysztof Dybciak oraz prof. Tadeusz Kłak. Habilitowała się w 1997 r. na podstawie książki Wypowiedzieć Słowo. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury (tytuł zatwierdzony w 1998), dorobek naukowy recenzowali: prof. Maria Jasińska-Wojtkowska, prof. Krystyna Jakowska, prof. Jacek Kolbuszewski. W 1999 r. została kierownikiem Katedry Literatury Współczesnej, od 2000 r. pracując na stanowisku profesora KUL. W 2008 uzyskała tytuł profesora; recenzentami dorobku byli: prof. Bożena Chrząstowska, prof. Jerzy Święch, prof. Tadeusz Bujnicki, prof. Jacek Petelenc-Łukasiewicz. Stanowisko profesora zwyczajnego uzyskała w 2009 r.
Od czasów studenckich była współpracowniczką Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Literaturą Religijną.
Jest współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL, przewodniczącą Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych przy Polskiej Akademii Nauk O. Lublin, członkinią Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera działającego przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracowała z Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz z Instytutem Teologii Kultury w Tarnowie.
Jako pracownik dydaktyczny prowadziła zajęcia o różnorodnym charakterze w Instytucie Filologii Polskiej KUL, wykładała na Wydziale Teologicznym KUL, w Podyplomowym Studium Doskonalenia Nauczycieli przy KUL, w Instytucie Teologii Kultury w Tarnowie; prowadzi prace doktorskie studentów doktorantów KUL, w jej seminarium doktoranckim uczestniczyli studenci Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Opiekowała się studentami przyjeżdżającymi na staż naukowy ze Lwowa – Uniwersytet im. Iwana Franki, z Kijowa – Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, z Węgier – Katolicki Uniwersytet w Piliscsabie im. Petera Pazmany’ego, z Niemiec – Uniwersytet w Lipsku.
 
Nagrody
2008 – nagroda I stopnia Rektora KUL za książkę profesorską – Stanisław Vincenz pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów, Lublin 2006.
2009 – nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za biografię: Stanisław Vincenz pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów, Lublin 2006.

Książki i rozprawy (wybór)
1.Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Lublin 1993, Redakcja Wydawnictw KUL.
2.Wypowiedzieć Słowo. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1993, RW KUL; wyd II pt. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997, RW KUL.
3.Kazimiera Iłłakowiczówna, Poezje, wybór, wstęp, komentarz M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 1993, RW KUL.
4.Blask Słowa. Inspiracja biblijna w twórczości literackiej Jana Pawła II, Kielce 2004, Instytut Teologii Biblijnej Verbum.
5.Stanisław Vincenz pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia,  Lublin 2006, Towarzystwo Naukowe KUL.
7.Problem tajemnicy w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [w:] O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Materiały z sesji, pod red. Ireny Furnal i Jana Pacławskiego. Kielce 1992, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej, s. 33-46.
8.Historia – współczesność – wieczność. Chrześcijańskie podłoże wartości w dziełach Gołubiewa, [w:] Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, red. Maria Jasińska-Wojtkowska, Krzysztof Dybciak, Lublin 1993, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 331-353, seria: Religijne tradycje literatury polskiej, pod red. Stefana Sawickiego, t. III.
9.„Jozafat Kuncewicz” Tadeusza Żychiewicza jako żywot. Współczesna realizacja gatunku [w:] Unia brzeska – geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodówsłowiańskich, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Łużnego, Franciszka Ziejki, Andrzeja Kępińskiego, Kraków 1994, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, s. 309-395.
10.Jezus Stanisława Vincenza, „Tarnowskie Studia Teologiczne” [wydaje Instytut Teologiczny w Tarnowie], T. XIV (1995-1996), s. 461-475.
11.Eschatologia chasydów według Stanisława Vincenza [w:] O dialogu kultur wspólnot kresowych, pod red. Stanisława Uliasza, Rzeszów 1998, WSP, s. 91-104.
12.Huculska demonologia według Stanisława Vincenza, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1998, nr 6-7: Spotkania polsko-ukraińskie. Studia Ucrainica, pod red. Stefana Kozaka, s. 285-292.
13.Ewolucja światopoglądowa w twórczości Wisławy Szymborskiej, „Zeszyty Naukowe KUL” 41(1998), nr 1-2, s. 67-79.
14.Funkcje folkloru ukraińskiego w twórczości Stanisława Vincenza, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1999, z. 8-9, s. 218-230.
15.Obraz Boga Ojca we współczesnych utworach „biblijnych”  [w:] Obraz Boga Ojca w kulturze, Lublin 2000, RW KUL, s. 237-262.
16.„Smak ziemi” w Księdze dygresji Kazimiery Iłłakowiczówny [w:] Cykl literacki w Polsce, pod red. naukową Krystyny Jakowskiej, Barbary Olech i Katarzyny Sokołowskiej, Białystok 2001, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 507-516.
17.„Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza wobec „Cieni zapomnianych przodków” Mychajły Kociubyńskiego [w:] Stanisław Vincenz humanista XX wieku, Lublin 2002, TN KUL, s. 201-218.
18.Wspólnota kultur w przestrzeni literackiej [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, Lublin 24-26 września 2002 r., red. ks. Stanisław Wilk, Lublin 2003, RW KUL, s. 581-590.
19.Zjazd gnieźnieński w literackiej wizji Antoniego Gołubiewa i Teodora Parnickiego, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. Jakub A. Malik, Ewa Paczoska, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL.
20.Estetyzm Józefa Czechowicza – poszukiwanie inspiracji [w:] Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, Lublin 2004, Wydawnictwo UMCS, s. 225-243.
21.Literatura polska a europejska. Dwudziestowieczne tęsknoty, spełnienia, negacje [w:] Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Max Stebler, Anna Woźniak, Lublin 2006, TN KUL, s. 73-88.
22.Jezus, Syn Boży, w poezji najnowszej i w liryce Janusza St. Pasierba [w:] Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, red. Henryk Drawnel SDB, Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, s. 139-153.
23.Piękno i sens. Świadomość poetycka twórców XX wieku, „Zeszyty Naukowe KUL” 2007, nr 4, s. 9-17.
24.Bóg, modlitwa i piękno w liryce Romana Brandstaettera [w:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. Dariusza Seweryna, Wojciecha Kaczmarka i Agaty Seweryn, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, s. 569-590.
25.Liryczny cykl religijny a „Pieśń o moim Chrystusie” Romana Brandstaettera [w:] Polski cykl liryczny, pod red. Krystyny Jakowskiej i Dariusza Kuleszy, Białystok 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 299-317 [tom ukazał się w roku 2009].
26.Herbert poszukujący [w:] Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. ks. Stanisław Urbański, Ewa Krawiecka, ks. Włodzimierz Gałązka, Warszawa 2009, Fundacja AMF „Nasza Droga”, s. 115-134.
27.Esej biblijny. Poszukiwanie, świadectwo, „rząd dusz”, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, red. ks. Stefan Szymik MSF, „Annalecta Biblica Lubliniensis”   Lublin 2009, Wydawnictwo KUL, s. 343-355.
28.„nie umiemy żyć w fantasmagorii”. Kilka literackich wypowiedzi o prawdzie [w:] Prawda w literaturze, studia pod red. Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego, Lublin 2009, Towarzystwo Naukowe KUL [książka ukazała się w 2010 r.], s. 603-620.
29.„Huculskie” wiersze Stefana Andrzeja Borsukiewicza [w:] Z lubelskich badań nad słowiańszczyzną wschodnia. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. Dagmara Nowacka, Maria Orciuch, Albert Nowacki, Mateusz Jastrzębski, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, s. 247-252.
30.„jest odwrócony porządek mijania”. Misterium paschalne w wierszach dwudziestowiecznych poetów [w:] Zmartwychwstał prawdziwie, Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, Tarnów 2010, Wydawnictwo Byblos, s. 483-503.
31.Przygody duszy w kręgu „Zdroju” [w:] Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, Lublin, TN KUL 2010, s. 47-68.
32.Na szubienicy. O jednym opowiadaniu Włodzimierza Odojewskiego i źródłach inspiracji [w:] Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze, pod red. Piotra Mitznera i Anny Marty Szczepan-Wojnarskiej, Warszawa 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 203-212.

Prace redakcyjne
1.Redakcja „Roczników Humanistycznych. 7: Słowianoznawstwo” T. XLIV: 1996.
2.Obraz Boga Ojca w kulturze, redaktorzy: Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Urszula Małgorzata Mazurczak, Lublin 2000, RW KUL, s. 436. [w tym tomie wstęp:] Od redakcji, s. 5-7.
3.Stanisław Vincenz humanista XX wieku, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej, Lublin 2002, TN KUL, s. 394.
4.Redaktor „Zeszytów Naukowych KUL” od 2003 r.
5.Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Max Stebler, Anna Woźniak, Lublin 2006, TN KUL.
6.Redakcja „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, t. 1, 2004, t. 2, 2007.
7.Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień duchowości w polskiej i ukraińskiej kulturze. Tom zbiorowy ze wstępem M. Ołdakowskiej-Kuflowej, pod red. M. O.-K. i Mirosławy Kaweckiej, Towarzystwo Naukowe KUL 2008.
8.Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, tom zbiorowy, Słowo wstępne M. O.-K. (s. 5-13), pod red. M. O.-K. i Lecha Giemzy, Lublin TN KUL 2010.
9.Redakcja „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” T. IV, Lublin 2009.
10.Konsultacja naukowa przy przygotowywaniu przez paulistów tłumaczenia Pisma Świętego (lata 90. XX w. i początek XXI w.).

Hasła encyklopedyczne
1.Gołubiew Antoni [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, Towarzystwo Naukowe KUL, szp. 1275-1276.
2.Hiob w literaturze polskiej [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, TN KUL, szp. 903-905.
3.Iłłakowiczówna Kazimiera [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, TN KUL, szp. 47-49.
4.Kossak Zofia [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, TN KUL, szp. 960-961.
5.Liebert Jerzy [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, TN KUL, szp. 1025-1026.
6.Ożóg Jan Bolesław [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, TN KUL, szp. 173-174.

informacja za :      www.kul.pl